Спеціальності

Спеціальності й основні навчальні предмети за навчальними планами

Менеджмент організацій і адміністрування (освіти), управління навчальними закладами

klass01

klass02

klass03

Спеціальність: 073 «Менеджмент” (“Менеджмент організацій і адміністрування”)

Освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст

Кваліфікація:  менеджер у галузі освіти

Основні навчальні дисципліни за навчальним планом

 • Психологія управління та конфліктологія
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Економічна теорія
 • Статистично-економічні методи аналізу
 • Сучасні дидактичні технології
 • Сучасні виховні технології
 • Економіка та фінанси підприємства
 • Фінанси, гроші та кредит
 • Бухгалтерський облік та аудит
 • Міжнародні економ. відносини і основи ЗЕД
 • Міжнародні економ. відносини
 • Основи зовнішньоекономічної діяльності
 • Підприємницьке право
 • Маркетинг. Маркетинг в освіті
 • Логістика
 • Менеджмент
 • Основи теорії менеджменту
 • Організація процесів управління та публічного адміністрування
 • Прийняття управлінських рішень та ділове адміністрування
 • Управління якістю
 • Управління персоналом та корпоративне управління
 • Інноваційний менеджмент та управління змінами
 • Менеджмент організацій та адміністрування
 •  Стратегічний менеджмент та управління проектами
 •  Інвестиційний менеджмент
 •  Сучасні інформаційні системи і технології в менеджменті
 • АРМ менеджера
 • Інформаційне забезпечення управління
 • Цивільний захист
 • Менеджмент в освіті
 • Контрольно-аналітична діяльність в установах та закладах освіти
 • Планування як функція управління
 • Фінансово-економічна діяльність в закладах освіти
 • Управління навчальним процесом
 • Управління виховним процесом
 • Методологія наукових досліджень
 • Особливості менеджменту в навчальних закладах різних типів і форм власності
 • Спецкурси
 • Ігрові технології
 • Вища освіта і Болонський процес

Спеціальність:  073 Менеджмент («Управління навчальним закладом»)

klass04 klass05 klass06

Освітньо-кваліфікаційний рівеньмагістр

Кваліфікація:  керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)

Основні навчальні дисципліни за навчальним планом

 • Теорія організацій та правові аспекти управління
 • Основні теорії менеджменту та управління навчальним закладом
 • Професіограма керівника навчального закладу
 • Управління навчально-виховною діяльністю
 • Фінансова діяльність та екологічна безпека в НЗ
 • Управління трудовими ресурсами
 • Управління змістом робіт
 • Управління якістю
 • Інформаційне забезпечення управління навчальних закладів різних типів і форм власності
 • Техніка управлінської діяльності
 • Внутрішній аудит та маркетинг в освітній установі
 • Педагогікм вищої школи та психологія управління
 • Основи наукових досліджень та освітні технології
 • Інноваційний та стратегічний менеджмент

Психологія

Спеціальність: 053 «Психологія»

Освітньо-кваліфікаційний рівеньспеціаліст

Кваліфікація:  Психолог.

klass07 klass08

Основні навчальні дисципліни за навчальним планом

 • Історія України
 • Основи конституційного права України
 • Ділова українська мова
 • Соціальна робота
 • Анатомія нервової системи та психофізіологія з основами психогенетики
 • Математична статистика та математичні методи в психології
 • Основи інформатики та обчислювальної техніки
 • Основи  безпеки життєдіяльності та охорони праці
 • Педагогіка
 • Екологія
 • Загальна психологія та практикум з загальної психології
 • Вікова та педагогічна психологія з основами геронтопсихології
 • Педагогічна психологія
 • Соціальна психологія з психологією масової поведінки
 • Психодіагностика
 • Диференційна психологія та  психологія особистості
 • Клінічна та патопсихологія
 • Психологія менеджменту та психологія конфлікту
 • Психологія праці та інженерна психологія
 • Юридична психологія
 • Історія психології
 • Основи психологічного консультування та психотерапії
 • Основи психокорекції та психогігієни
 • Організація психологічної служби
 • Експериментальна психологія та методологія досліджень
 • Методика викладання психології в школі
 • Психологія роботи з обдарованими дітьми
 • Психологія девіантної поведінки
 • Основи особистісної та професійної самореалізації та  соціально-психологічний тренінг
 • Політична психологія
 • Спецкурси
 • Психологія впливу
 • Психологія спілкування
 • Психологія сім`ї
 • Технологія роботи психолога з педагогом

 

Базові спеціальності

Спеціальність –  014 “Середня освіта (Англійдська мова і література)”.

Спеціальність –  014 “Середня освіта (Німецька мова і література)”.

Спеціальність –  014 “Середня освіта (Французька мова і література)”.

Освітньо-кваліфікаційний рівеньспеціаліст

Кваліфікація: філолог, вчитель англійської (німецької, французької)  мови та зарубіжної літератури

Основні навчальні дисципліни за навчальним планом

 • Основи конституційного права України
 • Історія України
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Психологія
 • Загальна психологія з психофізіологією.
 • Вікова та педагогічна психологія
 • Педагогіка
 • Історія педагогіки
 • Основи педагогічної майстерності
 • Практичний курс  англійської (німецької, французької) мови
 • Практична фонетика
 • Практична граматика
 • Практика усного та письмового мовлення
 • Теоретична граматика англійської (німецької, французької)  мови
 • Історія англійської (німецької, французької)  мови
 • Лексикологія англійської (німецької, французької) мови
 • Країнознавство
 • Література Англії (Німеччини, Франції)
 • Стилістика англійської (німецької, французької)  мови
 • Шкільний курс англійської  (німецької, французької) мови та методика викладання
 • Всесвітня література
 • Методика викладання зарубіжної літератури
 • Безпека життєдіяльності. Охорона праці
 • Основи екології
 • Основи менеджменту в освіті

Спеціальність – 014 “Середня освіта (Українська мова і література)”.

Освітньо-кваліфікаційний рівеньспеціаліст

Кваліфікація: філолог, вчитель української мови та літератури

Основні навчальні дисципліни за навчальним планом

 •  Історія України
 •  Основи конституційного права України
 •  Основи екології
 •  Безпека життєдіяльності
 •  Психологія
 •  Загальна психологія
 •  Вікова та педагогічна психологія
 •  Педагогіка (загальна, соціальна, порівняльна)
 •  Історія педагогіки
 •  Основи педагогічної майстерності
 •  Вступ до мовознавства
 •  Практикум з української мови
 •  Сучасна українська літературна мова
 •  Культура мовлення та виразне читання
 •  Шкільний курс з мови з методикою викладання
 •  Історія укр. літературної мови та історія граматики
 •  Українська діалектологія
 •  Стилістика
 •  Педагогічна практика з мови
 • Українська література
 • Теорія літератури
 • Усна народна творчість
 • Давня література
 • Історія української літератури І пол. ХІХ ст.
 • Історія української літератури ІІ пол. ХІХ ст.
 • Історія української літератури кін. ХІХ ст. поч. ХХ ст.
 • Новітня література
 • Шкільний курс з літератури та методика викладання
 • Педагогічна практика з літератури
 • Деякі напрямки розвитку  світової літератури
  • а) зарубіжна література
  • б) російська література
 • Спецсемінар з сучасної української літературної мови
 • Мовні особливості художнього твору
 • Лінгвістичний аналіз художнього твору
 • Основи менеджменту в освіті

Спеціальність – 017 “Фізична культура і спорт”

Освітньо-кваліфікаційний рівеньспеціаліст

Кваліфікація:  вчитель фізичної культури

Основні навчальні дисципліни за навчальним планом

 • Історія України
 • Українська мова за проф. спрямуванням
 • Основи інформатики
 • Основи екології
 • Безпека життєдіяльності
 • Вікова фізіологія
 • Загальна психологія
 • Вікова та педагогічна психологія
 • Спортивна психологія
 • Соціальна психологія
 • Педагогіка
 • Історія педагогіки
 • Соціальна педагогіка і соціальна робота
 • Основи педагогічної майстерності
 • Загальна фізіологія
 • Фізіологія спорту
 • Анатомія людини
 • Біомеханіка
 • Гігієна шкільна і фізичних вправ
 • Біохімія
 • ТМФВ
 • Історія фізичної культури
 • Спортивні споруди
 • Лікувальна фізична культура
 • Гімнастика
 • Спортивні ігри
 • Легка атлетика
 • Плавання
 • Музично-ритмічне виховання
 • Рухливі ігри
 • Туризм
 • Лижний спорт
 • Ковзанярський спорт
 • Спецсемінар з ТМФВ
 • Основи конституційного права України
 • Основи наукових досліджень
 • Основи менеджменту в освіті

Спеціальність – 014 “Середня освіта (Біологія)”

Освітньо-кваліфікаційний рівеньспеціаліст

Кваліфікаціябіолог, вчитель біології

Основні навчальні дисципліни за навчальним планом

 •  Основи конституційного права України
 •  Історія України
 •  Українська мова за проф. спрямув.
 • Основи інформатики та обчислювальна техніка
 • Екологія
 •  Загальна психологія
 • Вікова та педагогічна психологія
 •  Педагогіка
 •  Історія педагогіки
 • Соціальна психологія
 • Соціальна педагогіка
 •  Основи педагогічної майстерності
 •  Ботаніка
 •  Фізіологія рослин
 •  Мікробіологія
 •  Зоологія
 •  Основи еволюції вчення
 •  Біогеографія
 •  Анатомія людини і тварини
 •  Фізіологія людини і тварини
 •  Гістологія з основами ембріології
 •  Генетика з основами селекції
 •  Цитологія
 •  Валеологія
 •  Вікова фізіологія та шкільна гігієна
 •  Основи сільського господарства
 •  Геологія з основами палеонтології
 •  Шкільний курс біології з методикою викладання
 •  Неорганічна хімія
 •  Органічна хімія
 •  Фізична та колоїдна хімія
 •  Аналітична хімія
 •  Біотехнологія
 •  Основи наукових досліджень
 •  Польова практика
 •  Основи менеджменту в освіті

Спеціальність – 012 «Дошкільна освіта»

Освітньо-кваліфікаційний рівеньспеціаліст

Кваліфікація: організатор дошкільного виховання, вихователь дітей дошкільного віку.

Основні навчальні дисципліни за навчальним планом

 • Історія України
 • Українська мова за проф. спрямув.
 • Основи конституційного права
 • Основи екології
 • Валеологія
 • Педагогіка
 • Основи педагогічної майстерності
 • Історія педагогіки
 • Психологія
 • Загальна психологія
 • Дитяча та педагогічна психологія
 • Соціальна психологія
 • Організація та керівництво дошкільним виховним закладом
 • Сучасна українська мова
 • Практикум з української мови
 • Сучасна російська мова
 • Практикум з російської мови
 • Література
 • Анатомія і фізіологія дитини
 • Основи педіатрії і гігієни
 • Теорія і методика музичного виховання
 • Теорія і методика фізичного виховання
 • Основи природознавства і ознайомлення дітей з природою
 • Основи образотворчого мистецтва та методика керівництва образотворчою діяльністю
 • Методика розвитку рідної мови
 • Методика формування елементарних мат. уявлень
 • Методика навчання російської мови
 • Вступ до дефектології
 • Основи невропатології
 • Словесна творчість
 • Іноземна мова з методикою
 • Нові педагогічні технології в дошкільній освіті
 • Психологія обдарованої дитини
 • Художня праця
 • Основи психотехнології
 • Основи наукових досліджень
 • Менеджмент в дошкільній освіті
 • Анатомія, фізіологія та патологія органів слуху та мови
 • Психологія, виховання та навчання дітей з ЗПР
 • Методика психолого-педагогічної та медичної діагностики
 • Логопедія
 • Організація та керівництво логопед. роботою
 • Диференціальна діагностика важких мовленнєвих вад
 • Логопед. допомога дітям з відхил. в розвитку
 • Психолого-лінгвістичні основи мовленнєвої діяльності
 • Технології у спеціальній педагогіці
 • Раннє втручання
 • Основи патопсихології
 • Основи сурдопедагогіки

Спеціальність –7.04030201 «Інформатика»

Освітньо-кваліфікаційний рівеньспеціаліст

Кваліфікація:  вчитель інформатики

Основні навчальні дисципліни за навчальним планом

 •  Історія України
 •  Українська мова за професійним спрямуванням
 •  Технічні засоби навчання
 •  Основи конституційного права України
 •  Охорона праці в галузі
 •  Основи екології
 •  Безпека життєдіяльності
 •  Алгебра та геометрія
 •  Математичний аналіз
 •  Педагогіка
 •  Основи педагогічної майстерності
 •  Історія педагогіки
 •  Соціальна педагогіка  та соціальна робота
 •  Загальна психологія
 •  Вікова та педагогічна психологія
 •  Соціальна психологія
 •  Вікова фізіологія
 •  Практикум з інформаційних технологій
 •  Дискретна математика
 •  Теорія ймовірностей та математична статистика
 •  Математична логіка та теорія алгоритмів
 •  Методи обчислень
 •  Теоретичні основи інформатики
 •  Архітектура комп’ютера та його базове програмне забезпечення
 •  Мови програмування
 •  Комп’ютерні мережі. Інтернет та мультимедіа технології
 •  Комп’ютерне моделювання
 •  Інформаційні системи
 •  Інформаційні та комунікаційні системи в освіті
 •  Методика навчання інформатики
 •  Основи наукових досліджень
 •  Основи штучного інтелекту
 •  Історія інформатики
 •  Практикум з розв’язання задач з інформатики
 •  Інформаційні системи у педагогічній діяльності
 •  Основи менеджменту освіти

Спеціальність – 014 “Середня освіта (Історія)”

Освітньо-кваліфікаційний рівеньспеціаліст

Кваліфікація: історик, вчитель історії

Основні навчальні дисципліни за навчальним планом

 • Українська мова за професійним спрямуванням
 •  Людина і суспільство
 •  Народознавство
 •  Основи екології
 •  Безпека життєдіяльності
 •  Основи інформатики
 •  Вікова фізіологія
 •  Загальна психологія
 •  Вікова та педагогічна психологія
 •  Соціальна психологія
 •  Педагогіка
 •  Історія педагогіки
 •  Порівняльна педагогіка
 •  Основи педагогічної майстерності
 •  Соціальна педагогіка
 •  Історія України
 •  Історія стародавнього світу
 •  Історія первісного суспільства
 •  Археологія України
 •  Історія слов’янських народів
 •  Допом. історичних дисциплін
 •  Історичне краєзнавство
 •  Нова і новітня історія Азії і Африки
 •  Історична географія
 •  Історія середніх віків
 •  Нова і новітня історія Європи і Америки
 •  Методика викладання історії
 •  Основи наукових досліджень
 •  Етнологія
 •  Джерелознавство історії України
 •  Історія міжнародних відносин
 •  Історіографія історії України
 •  Історія рідного краю
 •  Основи менеджменту в освіті

Спеціальність: 014 “Середня освіта (Математика)”

Освітньо-кваліфікаційний рівеньспеціаліст

Кваліфікація: математик, вчитель математики

Основні навчальні дисципліни за навчальним планом

 •  Історія України
 •  Українська мова за професійним спрямуванням
 •  Основи конституційного права України
 •  Історія сучасного світу
 •  Основи екології
 •  Безпека життєдіяльності
 •  Вікова фізіологія
 •  Загальна психологія
 •  Вікова психологія
 •  Педагогіка
 •  Історія педагогіки
 •  Порівняльна педагогіка
 •  Соціальна педагогіка
 •  Основи педагогічної майстерності
 •  Математичний аналіз
 •  Комплексний аналіз
 •  Диференційні рівняння
 •  ТФДЗ
 •  Аналітична геометрія
 •  Диференційна геометрія і топологія
 •  Лінійна алгебра
 •  Алгебра і теорія чисел
 •  Числові системи
 •  Теорія ймовірностей
 •  Історія математики
 •  Спецкурс з методики математики
 •  Математична логіка
 •   Проектна геометрія і методи зображення
 •  Методика математики
 •  Елементарна математика
 •  Основи геометрії
 •  Основи інформатики
 •  Основи наукових досліджень
 •  Фізика
 •  Основи менеджменту в освіті

Спеціальність: 014 “Середня освіта (Музичне мистецтво)»

Освітньо-кваліфікаційний рівеньспеціаліст

Кваліфікація:  вчитель музичного мистецтва

Основні навчальні дисципліни за навчальним планом

 • Історія України
 •  Основи конституційного права України
 •  Історія  культури України
 •  Основи екології
 •  Основи безпеки життєдіяльності
 •  Сучасні інформаційні технології
 •  Загальна педагогіка
 •  Основи педагогічної майстерності
 •  Історія педагогіки
 •  Порівняльна педагогіка
 •  Соціальна педагогіка
 •  Загальна психологія
 •  Вікова та педагогічна  психологія
 •  Соціальна психологія
 •  Методика музичного виховання
 •  Практикум з шкільного репертуару
 •  Основний музичний інструмент
 •  Постановка голосу
 •  Хорове диригування
 •  Хоровий клас
 •  Хорознавство
 •  Читання хорових партитур
 •  Практикум роботи з дитячим хоровим репертуаром
 •  Оркестровий клас
 •  Інструментознавство
 •  Читання оркестрових партитур
 •  Сольфеджіо
 •  Гармонія
 •  Поліфонія
 •  Аналіз музичних творів
 •  Історія музики
 •  Історія художньої літератури
 •  Концертмейстерський клас
 •  Музична педагогіка
 •  Основи наукових досліджень
 •  Хорове аранжування
 •  Сценічна майстерність
 •  Музично-просвітницька робота
 •  Світова художня культура
 • Історія стародавнього мистецтва

Спеціальність:  013 «Початкова освіта»

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст

Кваліфікація:  організатор початкової освіти, вчитель початкових класів.

Основні навчальні дисципліни за навчальним планом

 • Історія України
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 •  Основи конституційного права України
 •  Основи екології
 •  Безпека життєдіяльності
 •  Основи інформатики
 •  Технічні засоби навчання
 •  Вікова фізіологія
 •  Валеологія
 •  Загальна психологія
 •  Вікова та педагогічна психологія
 •  Соціальна психологія
 •  Педагогіка
 •  Історія педагогіки
 •  Порівняльна педагогіка
 •  Соціальна педагогіка
 •  Основи вальдорфської педагогіки
 •  Актуальні проблеми малокомплектної школи
 •  Робота з обдарованими дітьми
 •  Основи педагогічної майстерності
 •  Математика
 •  Методика викладання математики
 •  Сучасна українська мова
 •  Методика викладання української мови
 •  Каліграфія
 •  Практикум з російської мови
 •  Початковий курс математики
 •  Сучасна російська мова
 •  Методика викладання російської мови
 •  Дитяча література з основами літературознавства
 •  Основи культури і техніки мовлення
 •  Основи земле і краєзнавства
 •  Основи ботаніки і зоології
 •  Методика викладання природознавства та с/г
 •  Основи дефектології
 •  Теорія та методика фізичного виховання
 •  Методика образотворчого мистецтва
 •  Методика трудового навчання
 •  Основи музичного виховання
 •  Польова та сільськогосподарська практика
 •  Анатомія і фізіологія дитини
 •  Основи наукових досліджень
 •  Нові педагогічні технології
 •  Основи менеджменту

Спеціальність: 014 “Середня освіта (Російська мова і література)”

Освітньо-кваліфікаційний рівеньспеціаліст

Кваліфікація:  філолог, вчитель російської мови та зарубіжної літератури   

Основні навчальні дисципліни за навчальним планом

 • Історія України
 •  Українська мова за професійним спрямуванням
 •  Основи конституційного права України
 •  Історія сучасного світу
 •  Сучасні інформаційні технології
 •  Основи екології
 •  Валеологія
 •  Основи безпеки життєдіяльності
 •  Вікова фізіологія
 •  Педагогіка
 •  Основи педагогічної майстерності
 •  Історія педагогіки
 •  Загальна  психологія
 •  Вікова та педагогічна психологія
 •  Соціальна психологія
 •  Вступ до мовознавства
 •  Вступ до літературознавства
 •  Старослов’янська мова
 •  Історична граматика російської мови
 •  Сучасна російська мова
 •  Стилістика російської мови
 •  Практикум з російської мови
 •  Основи культури мовлення
 •  Виразне читання
 •  Фольклор народів світу
 •  Історія світової літератури
 •  Українська література
 •  Шкільний курс російської мови і методика її викладання
 •  Шкільний курс літератури і методика її викладання
 •  Загальне мовознавство
 •  Історія російської літературної мови
 •  Нові художні тенденції та літературні процеси
 •  Теорія літератури
 •  Основи наукових досліджень
 •  Риторика
 •  Лінгвістика та лінгвістичний аналіз тексту
 •  Основи менеджменту в освіті

Спеціальність: 014 “Середня освіта (Хімія)”

Освітньо-кваліфікаційний рівеньспеціаліст

Кваліфікація:  хімік, вчитель хімії

Основні навчальні дисципліни за навчальним планом

 •  Історія України
 •  Українська мова за професійним спрямуванням
 •  Основи конституційного права
 •  Охорона праці в галузі хімії
 •  Історія сучасного світу
 •  Математика
 •  Фізика
 •  Валеологія
 •  Інформатика
 •  Технічні засоби навчання
 •  Основи екології
 •  Безпека життєдіяльності
 •  Вікова фізіологія
 •  Педагогіка
 •  Основи педагогічної майстерності
 •  Історія педагогіки
 •  Загальна психологія
 •  Вікова та педагогічна психологія
 •  Соціальна психологія
 •  Неорганічна хімія
 •  Аналітична хімія
 •  Органічна хімія
 •  Фізична та колоїдна хімія
 •  Хімічний синтез
 •  Основи сучасного хімічного виробництва
 •  Технології та методика навчання хімії
 •  Методика застосування комп’ютерних технологій при викладанні хімії
 •  Основи наукових досліджень
 •  Хімія довкілля
 •  Історія хімії
 •  Основи менеджменту освіти

Спеціальність: 014 “Середня освіта (Образотворче мистецтво)»

Освітньо-кваліфікаційний рівень –  спеціаліст

Кваліфікаціявчитель образотворчого мистецтва, дизайнер реклами

Основні навчальні дисципліни за навчальним планом

 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Історія України
 • Основи конституційного права
 • Історія графічного та декоративно-прикладного мистецтва
 • Основи наукових досліджень
 • Сучасні інформаційні технології
 • Основи вікової фізіології та валеології
 •   Безпека життєдіяльності та ЦО
 • Педагогіка
 • Основи педагогічної майстерності
 • Історія педагогіки
 • Соціальна педагогіка і соціальна робота
 • Загальна психологія
 • Вікова та педагогічна психологія
 • Соціальна психологія
 • Образотворче мистецтво
 • Малюнок
 • Живопис
 • Композиція
 • Кольорознавство
 • Скульптура та пласт. анатомія
 • Педагогічний малюнок
 • Техніка і технологія олійного живопису
 • Нарисна геометрія
 • Перспектива
 • Шкільний курс креслення та методика його викладання
 • Шкільний курс образотворчого мистецтва та методика його викладання
 • Методика ДПМ у школі
 • Шкільний курс худ праці та методика його викладання
 • Аплікація
 • Батік
 • Художня обробка дерева
 • Кераміка
 • Український розпис
 • Історія образотворчого мистецтва
 • Історія дизайну
 • Прикладна графіка
 • Комп’ютерна графіка
 • Графічні матеріали
 • Технологія рекламного виробництва
 • Основи теорії та методики дизайну
 • Основи художнього конструювання
 • Макетування
 • Основи проектування
 • Методика дизайн-проекту
 • Проектна графіка

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*