Наукова робота

Кафедра організує наукові дослідження в межах загальної комплексної науково-дослідної роботи за темою: «Наукові засади управління розвитком організації» (реєстраційний номер: 0120U105479, січень 2021 – грудень 2025 рр.).

Мета роботи: дослідити сучасні підходи до ефективного управління розвитком організації, напрями, методи, форми, механізми та засоби вдосконалення управлінської діяльності.

Протягом 2019-2020 навчального року кафедра наукових основ управління і психології продовжила роботу над темою «Наукові основи управління в освіті та його психологічне забезпечення» (реєстраційний номер: 0111U008884). Реалізуючи тему кафедри, науково-педагогічні працівники розробили освітні програми підготовки здобувачів освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» – «Управління навчальним закладом», «Менеджмент організацій і адміністрування», поновили навчальні й робочі програми навчальних дисциплін, розробили силабуси навчальних дисциплін, поновлювали екзаменаційні матеріали, у т.ч. єдиного державного кваліфікаційного іспиту, видавали монографії, статті, проходили підвищення кваліфікації. Особливу увагу було зосереджено на роботі кафедри щодо підготовки пакета документів для проведення державної атестації ЗВО в частині провадження ним наукової діяльності згідно з наказом МОНУ від 18.07.2019 № 1012 та організації дистанційного навчання в умовах пандемії. Так, було проведено самоаналіз і визначено індекс професійної та наукової активності всіх НПП кафедри, інформацію подано для розміщення в ЄДЕБО, внесено пропозиції щодо здійснення рейтингу НПП. Підбито підсумки роботи над кафедральною темою за п’ять років у вигляді збірника статей у Всеукраїнському журналі ВГ «Основа» «Управління школою», відповідальний за випуск – доц. В. Григораш.

Усі науково-педагогічні працівники нашої кафедри мають наукові публікації за минулий навчальний рік, також усі працівники згідно з поданими звітами виконали навантаження.

Отже, головними здобутками нашої кафедри за минулий навчальний рік є такі:

1)      кафедра посіла 5 місце серед 54 кафедр університету в третьому загально університетському рейтингу. Будемо намагатися протягом цього року якщо не втримати цю позицію, але принаймні  не дуже погіршити; слід додати, що цього року буде проведено рейтинг викладачів університету; основними критеріями стали показники наукової активності (науко метричні та фахові публікації, монографії, міжнародна діяльність, індекс цитування тощо);

2)      кафедра була відмічена серед найкращих 5 кафедр за наповнення репозитарію бібліотеки електронними виданнями;

3) проф. Є. М. Кайлюк підвищив кваліфікацію на кафедрі економічної теорії нашого вишу, доц. Т. Хлєбнікова, О. Гречаник взяли участь у майстер-класі з використання платформи Zoom керівника тренінгового центру нашого вишу доц. І. Прокопенко;

4) проф. Р. Черновол-Ткаченко, О. Мармаза, доц. О. Гречаник, В. Григораш, О. Темченко, Т. Хлєбнікова взяли участь у написанні колективних монографій;

5) доц. О. Темченко стала членом професійного ГО «Управління адаптивною школою»;

6) проф. Р. Черновол-Ткаченко, О. Мармаза, доц. О. Гречаник, В. Григораш, О. Темченко, Т. Хлєбнікова та НПП-сумісники Т. Куценко, О. Гресь, І. Горбачова, С. Кіриченко отримали 41 авторське свідоцтво на наукові твори.

20 травня 2020 року було проведено Всеукраїнську науково-практичну онлайн-конференцію, до організації якої були долучені всі члени кафедри, у т.ч. старший лаборант кафедри Л. М. Астахова і секретар Ю. Дзюбенко, готуючи до друку програму конференції, збірку статей, сертифікати учасників. Кількість публікацій здобувачів освіти – 71.

Зібрано матеріал та майже підготовлено до друку збірник матеріалів методологічного семінару доцентом Т. М. Хлєбніковою.

За перше півріччя 2020 року НПП видано 31 наукову роботу обсягом 29,61 друк.арк. Загальний індекс Гірша штатних НПП кафедри дорівнює 36.

Члени кафедри беруть активну участь у районних, міських, обласних освітянських заходах, активно співпрацюючи із роботодавцями — управліннями (відділами) освіти районних держадміністрацій. Так, проф. О. Мармаза є консультантом управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради з теми «Інноваційні підходи до управлінської діяльності» (з 2017 року), доц. Т. Хлєбнікова — консультантом управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради з теми «Діагностико-технологічний підхід в управлінні закладом освіти» (з 2017 року); проф. Р. Черновол-Ткаченко здійснює керівництво науковою лабораторією «Обдарована дитина» на базі Харківської гімназії імені М. Ломоносова № 46 (експеримент зареєстровано в МОНУ 2018 року).

Як завжди, було продовжено співпрацю кафедри із закладами освіти міста Харкова (керівники університетських кафедр Р. І. Черновол-Ткаченко, В. В. Григораш, О. Є. Гречаник). Керівники цих кафедр та інші викладачі нашої кафедри брали участь у районних, міських, обласних заходах, організованих за ініціативою вище зазначених закладів освіти, проф. О. Мармаза організувала семінар в м. Одеса.

За звітний період члени нашої кафедри рецензували наукові та навчально-методичні видання, під керівництвом проф. Р. Черновол-Ткаченко захищено кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (І. Голопич).

Рішенням Вченої ради університету від 03.09.2020 було переобрано на посади доцентів кафедри О. Темченко та В. Григораша, із чим всіх і вітаємо.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*