Навчально-методична й видавнича діяльність

Кафедра організує наукові дослідження в межах загальної комплексної теми: «Наукові засади управління розвитком організації».

Кафедра наукових основ управління здійснює підготовку фахівців за другим (магістерським) рівнем освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» — освітні програми «Менеджмент організацій і адміністрування», «Управління навчальним закладом» (акредитація 2017 року). Кафедра забезпечує викладання таких фундаментальних і професійно зорієнтованих дисциплін, як: «Педагогіка вищої школи», «Психологія управління», «Методологія наукового дослідження та дослідно-експериментальна робота в закладі освіти», «Теорія організацій та нормативно-правові аспекти управління», «Менеджмент організацій та управління ЗО», «Інформаційне забезпечення управління ЗО», «Професіограма керівника ЗО», «Стратегічний менеджмент ЗО», «Інноваційний менеджмент ЗО», «Внутрішній аудит ЗО», «Маркетинг в освіті», «Техніка управлінської діяльності», «Управління трудовими ресурсами», «Управління змістом робіт», «Управління фінансовою діяльністю в ЗО», «Освітні технології», «Управління навчальним процесом», «Управління виховним процесом», «Управління якістю», «АРМ менеджера освіти», «Особливості управління закладами освіти різних типів», «Фінансовий менеджмент», «Економіка та фінанси підприємства», «Економічні методи аналізу» та інших.

2020 року було поновлено всі навчальні програми навчальних дисциплін, які викладають співробітники кафедри. У першому загальноуніверситетському рейтингу (2017 р.) кафедра наукових основ управління посіла 12 місце, наступного 2018 та 2019 року — 5 місце серед 55 кафедр, 2020 року – перше місце в загальноуніверситетському рейтингу.

У період до січня 2021 року кафедра була колективним членом редколегії Всеукраїнського науково-методичного журналу ВГ “Основа” «Управління школою»; доц. В. В. Григораш – головним редактором Всеукраїнських журналів “Управління школою”, “Завуч. Усе для роботи” (Вид. Група “Основа”); доц. О. Є. Гречаник – позаштатним редактором Всеукраїнського журналу “Виховна робота в школі” (Вид. Група “Основа”).

Наукові здобутки

Тематика науково-дослідної роботи кафедри пов’язана з актуальними проблемами управління закладами освіти та його психологічним забезпеченням, використання сучасних технологій в управлінській діяльності, освітньому процесі, практичній діяльності психологів. У період із 2016 року дотепер науково-педагогічними працівниками кафедри підготовлено й видано 249 робіт загальним обсягом 284 друкованих аркуша, а саме:

 • 16 монографій (2 одноосібні (О. Мармаза, О. Фальова, Т. Хлєбнікова); 10 у співавторстві (І. Горбачова, О. Гресь, О. Гречаник, В. Григораш, С. Кіриченко, Т. Куценко, Р. Черновол-Ткаченко); 4 — колективні, із них 3 закордонні, видані мовами європейських країн);
 • 7 навчальних посібників для вищої школи (О. Гречаник, В. Григораш, О. Мармаза, Т. Хлєбнікова);
 • 1 підручник (О. Фальова у співавторстві);
 • 10 методичних рекомендацій для здобувачів освіти системи післядипломної педагогічної освіти, керівників закладів освіти та їх заступників, психологів;
 • 3 автореферати кандидатських дисертацій (І. Горбачова, С. Кіриченко, Т. Куценко) і 1 автореферат докторської дисертації (О. Фальова);
 • 187 наукових статей, із яких 156 — в Україні, 31 — за кордоном, 7 із яких — у науко-метричних базах Scopus або WOS.

Упродовж 2019 року НПП кафедри отримали 41 авторське свідоцтво на наукові твори, із них: проф. Р. Черновол-Ткаченко — 8; проф. О. Мармаза, доц. О. Гречаник, В. Григораш, Т. Хлєбнікова — по 6; доц. О. Темченко — 5; доц. О. Гресь, Т. Куценко — по 1, викл. І. Горбачова, С. Кіриченко — по 1.

Щорічно (березень — травень) кафедра разом із Інститутом підвищення кваліфікації педагогічних працівників і менеджменту освіти (ІПКППМО) ХНПУ імені Г. С. Сковороди організовує та проводить науково-практичну конференцію з проблем управління освітою та її інноваційного розвитку, яка з 2014 року отримала статус Всеукраїнської:

 • 2016-й рік — «Управлінські та психологічні аспекти професійної підготовки фахівців в умовах інноваційного розвитку освіти»;
 • 2017-й рік — «Освіта крізь усе життя: теоретико-методичні пріоритети розвитку»;
 • 2018-й рік — «Інноваційний розвиток національної освіти: стратегія, тактика, виміри змін»;
 • 2019 рік — «Сучасна парадигма якості освіти: ідеї та моделі реалізації»;
 • 2020-й рік — «Модернізація управління в контексті вимог Закону України “Про освіту”».

До участі в конференції запрошуються співробітники кафедри, здобувачі освіти, фахівці-практики, науковці з інших вишів і споріднених кафедр. За результатами роботи конференції видається збірник наукових статей.

Із листопада 2019 року започатковано щорічну студентську науково-практичну конференцію «Інновації в управлінні закладами освіти: теорія та практика», за результатами якої видається збірник тез наукових доповідей здобувачів освіти.

При кафедрі працюють науково-методологічний семінар, управлінські майстерні, психологічні вітальні. Зокрема, упродовж 2019-2020 навчального року було організовано роботу методологічного семінару «Забезпечення якості освіти: підходи, моделі, механізми реалізації», у якому взяли участь усі науково-педагогічні працівники кафедри. За підсумками роботи семінару видано збірник наукових праць.

Члени кафедри беруть участь в організації та проведенні регіональних науково-методичних заходів на базі закладів освіти Харкова й Харківської області, у роботі журі конкурсу «Учитель року», виступають опонентами кандидатських дисертацій, рецензентами наукових видань тощо. Доценти В. Григораш, О. Темченко, Т. Хлєбнікова є членами ГО «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», доцент О. Гречаник має членство в ГО «Українська академія акмеології».

Проф. Р. Черновол-Ткаченко з 2018 року здійснює керівництво науковою лабораторією «Обдарована дитина» на базі Харківської гімназії імені М. Ломоносова № 46.

Науково-педагогічні працівники кафедри є авторами та співавторами таких видань:

Навчально-методична й видавнича діяльність Навчально-методична й видавнича діяльність Навчально-методична й видавнича діяльність Навчально-методична й видавнича діяльність Навчально-методична й видавнича діяльність Навчально-методична й видавнича діяльність Навчально-методична й видавнича діяльність Навчально-методична й видавнича діяльність Навчально-методична й видавнича діяльність Навчально-методична й видавнича діяльність Навчально-методична й видавнича діяльність Навчально-методична й видавнича діяльність Навчально-методична й видавнича діяльність Навчально-методична й видавнича діяльність Навчально-методична й видавнича діяльність Навчально-методична й видавнича діяльність Навчально-методична й видавнича діяльність Навчально-методична й видавнича діяльність Навчально-методична й видавнича діяльність Навчально-методична й видавнича діяльність Навчально-методична й видавнича діяльність Навчально-методична й видавнича діяльність Навчально-методична й видавнича діяльність

2017 року кафедра посіла серед 56 кафедр університету 12 місце за результатами рейтингування,

2018 року – 5 місце серед 55 кафедр ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

2019 року – 5 місце серед 55 кафедр ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

Пропонуємо ознайомитись із деякими науковими роботами членів кафедри за 2019 рік.

Гречаник Управл культура

Григораш Внутр аудит

Кайлюк

Кіриченко С.В.

Мармаза Козлов Тезаурус теорії

Мармаза_Козлов Iнновацii_в_управлiннi

Хлєбнікова Освітні технології методичні рекомендації

Черновол

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*