Професорсько-викладацький склад

Професорсько-викладацький склад кафедри

Доктор психологічних наук – 1 (О. Є. Фальова); професорів – 2 (О. І. Мармаза, Р. І. Черновол-Ткаченко); кандидатів наук – 9, доцентів – 8.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Напрями діяльності кафедри наукових основ управління і психології

Навчальна діяльність

Кафедра бере участь у підготовці та перепідготовці фахівців із вищою освітою:

 • підготовка управлінських кадрів;
 • підготовка вчителів, працівників дошкільної освіти;
 • перепідготовка психологів.

Кафедра є випусковою з таких спеціальностей: 073 «Менеджмент» («Управління навчальним закладом», «Менеджмент організацій і адміністрування»), 053 «Психологія».

Для забезпечення оптимального управління освітнім процесом створено два сектори:

 • наукових засад управління та педагогіки;
 • психології.

Сектор наукових засад управління та педагогіки

Сектор управління та педагогіки

 

Черновол-Ткаченко Раїса Іванівна

Черновол-Ткаченко Раїса Іванівна — кандидат педагогічних наук, професор, директор ІПКП. Має 72 публікації. Із них: 57 наукових, із яких 28 у фахових виданнях; 15 навчально-методичних посібників, серед яких 3 – із грифом МОНУ. Підготувала 4 кандидата педагогічних наук.

Основні навчальні курси:

 • «Професіограма керівника навчального закладу»;
 • «Система планування в освітніх організаціях».

Напрями наукової діяльності: розвиток й оновлення професійної компетентності керівника закладу освіти.

Основні наукові та навчально-методичні публікації:

 • Черновол-Ткаченко Р. І. Виховна система класу: Навч. посіб. / Г. І. Сорока, Р.І. Черновол-Ткаченко. — Харків : Світ дитинства, 2004. — 124 с. (із грифом МОН України).
 • Черновол-Ткаченко Р. І. Техніка управлінської діяльності: Навч. посіб. / Р. І. Черновол-Ткаченко. — Харків : Основа, 2013. — 304 с. (із грифом МОН України).
 • Черновол-Ткаченко Р. І. Організаційна культура навчального закладу : Навч. посіб. / Р. І. Черновол-Ткаченко. — Харків : Основа, 2007. — 86 с.
 • Черновол-Ткаченко Р. І. Комунікації в навчальному закладі : Навч. посіб. / Р. І. Черновол-Ткаченко. — Харків : Основа, 2007. — 96 с.
 • Черновол-Ткаченко Р. І. Документознавство : Навч. посіб. / Р. І. Черновол-Ткаченко. — Харків : Основа, 2009. — 260 с.

Гречаник Олена Євгенівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри наукових основ управління і психології. Має 75 публікацій, із них: 60 – наукові (58 – статті, у тому числі 13  у фахових виданнях, 2 – тези доповідей); 9 – навчально-методичні (5 – навчально-методичні посібники, 4 – методичні рекомендації); 6 – методичні.

 Основні навчальні курси:

 • «Управління виховною діяльністю»;
 • «Організація виховного процесу в закладах освіти»;
 • «Інформаційне забезпечення управління»;
 • «Особливості організації управління в навчальних закладах різних типів і форм власності».

Напрями наукової діяльності: акмеологічний підхід до управління закладом освіти; управління виховною діяльністю.

Основні наукові та навчально-методичні публікації:

 • Гречаник О. Є. Управління виховною роботою в школі: навч.-метод. посіб. / О. Є. Гречаник. — Харків : Основа, 2013. — 240 с.
 • Виховні системи навчальних закладів: теорія та практика / Укл. О. Є. Гречаник. — Харків : Основа, 2014. — 224 с.
 • Гречаник О. Є. Інформаційне забезпечення управління навчальним закладом (методичні рекомендації для студентів зі спеціальності 073 «Менеджмент») / О. Є. Гречаник. — Харків : [б.в.], 2016. — 65 с.
 • Гречаник О. Є. Особливості організації управління навчальними закладами різних типів і форм власності (методичні рекомендації для студентів зі спеціальності 073 «Менеджмент») / О. Є. Гречаник. — Харків : [б.в.], 2016. — 80 с.

Мармаза Олександра Іванівна – кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри наукових основ управління і психології. Має понад 130 публікацій. Із них: 28 навчально-методичних посібників, серед яких 1 – із грифом МОНУ; 35 статей у фахових виданнях; 69 публікацій – в інших наукових виданнях. Підготувала 5 кандидатів педагогічних наук.

Основні навчальні курси:

 • «Менеджмент організацій та управління закладами освіти»;
 • «Менеджмент організацій»;
 • «Інноваційний менеджмент закладу освіти»;
 • «Стратегічний менеджмент закладу освіти»;
 • «Стратегічний менеджмент та управління проектами»;
 • «Інноваційний менеджмент та управління змінами».

Напрями наукової діяльності: теоретико-методологічні засади формування готовності майбутнього керівника до стратегічного управління розвитком навчального закладу та інноваційної діяльності.

Основні наукові та навчально-методичні публікації:

 • Мармаза О. І. Менеджмент в освіті: дорожня карта керівника / О. І. Мармаза. — Харків : Основа, 2007. — 448 с. (з грифом МОНУ).
 • Мармаза О. І. Основи теорії менеджменту / О. І. Мармаза. — Харків : Планета-принт, 2015. — 139 с.
 • Мармаза О. І. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом / О. І. Мармаза. — Харків : Основа, 2004. — 240 с.
 • Мармаза О. І. Менеджмент в освіті: секрети успішного управління. — Харків : Основа, 2005. — 176 с.
 • Мармаза О. І. Інноваційний менеджмент / О. І. Мармаза. — Харків : Планета-принт, 2016. — 197 с.
 • Мармаза О. І. Стратегічний менеджмент: траєкторія успіху / О. І. Мармаза. — Xарків : Основа, 2006. — 160 с.
 • Мармаза О. І. Стратегічний менеджмент / О. І. Мармаза. — Харків : Планета-принт, 2015. — 103 с.
 • Мармаза О. І. Менеджмент освітньої організації / О. І. Мармаза. — Харків : Щедра садиба, 2017. — 126 с.

 

Григораш Віктор Валентинович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри. Має 60 публікацій, із них: 30 – наукові (статті, у тому числі 10 опубліковано у фахових виданнях); 10 – навчально-методичні посібники.

Основні навчальні курси:

 • «Теорія організацій та нормативно-правові аспекти управління»;
 • «Внутрішній аудит в закладі освіти»;
 • «Техніка управлінської діяльності»;
 • «Прийняття управлінського рішення та ділове адміністрування».

Напрями наукової діяльності: управління закладом освіти.

Основні наукові та навчально-методичні публікації:

 • Організація діяльності керівника школи / В. В. Григораш. — Харків : Основа, 2011. — 224 с.
 • Маркетингова діяльність директора школи /В. В. Григораш. — Харків : Основа, 2014. — 224 с.
 • Нарада як інструмент управлінської діяльності сучасного менеджера освіти / Р. І. Черновол-Ткаченко, В. В. Григораш. — Харків : Основа, 2016. — 128с.
 • Управлінські рішення директора школи: накази та розпорядження /В. В. Григораш. — Харків : Основа, 2017. — 256 с.

 

Темченко Ольга Василівна

Темченко Ольга Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри. Має понад 60 публікацій, із них: 50 – наукові (48 – статті, у тому числі 15 у фахових виданнях, 2 – тези доповідей); 7 – навчально-методичні (5 – навчально-методичні посібники, 2 – методичні рекомендації); 8 – методичні.

Основні навчальні курси:

 • «Управління персоналом та корпоративне управління»;
 • «Управління якістю»;
 • «Менеджмент освітніх організацій»;
 • «Управління змістом робіт»;
 • «Педагогічний менеджмент»;
 • «Управління якістю освіти».

Напрями наукової діяльності: теорія та практика управління закладом освіти; розвиток педагогічної творчості вчителя.

Основні наукові та навчально-методичні публікації:

 • Темченко О. В. Науково-практичні засади формування професійної позиції вчителя : Наук.-метод. рекомендації для вчителів і директорів загальноосвітніх шкіл, студентів та слухачів ІПО зі спеціальностей «Управління навчальним закладом» (8.000009) та «Менеджмент організацій (освіти)» (7.050201) / О. В. Темченко. — Харків : Основа, 2009. — 72 с.
 • Темченко О. В. Науково-методична робота як засіб формування професійної позиції вчителя : навч.-метод. посіб. / О. В. Темченко. — Харків : Основа, 2010. — 128 с. – (Б-ка журн. «Управління школою»; Вип. 2 (86)).
 • Темченко О. В. Проспект-карта студента з «Менеджменту в освіті» / О. В. Темченко. — Харків : Основа, 2011. — 68 с.
 • Темченко О. В. Вища освіта й Болонський процес: Навч.-метод. посіб. / О.В. Темченко. — Харків : ХНУ, 2013. — 130 с.
 • Управління змістом робіт : Методичні рекомендації до навчального курсу для студентів зі спеціальності 073 «Менеджмент («Управління навчальним закладом»)». — Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2016. — 116 с.

Хлєбнікова Таліна Миколаївна

 Хлєбнікова Таліна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри. Має понад 120 публікацій (90 написано одноосібно), із них 100 – наукові (99 – статті, у тому числі 22  у фахових виданнях, 1 – тези доповідей) і 22 навчально-методичного характеру (2 – навчальні посібники, 15 навчально-методичні посібники; 5 – методичні рекомендації).

 Основні навчальні курси:

 • «Управління навчальною діяльністю»;
 • «Освітні технології»;
 • «Методологія наукового дослідження та дослідно-експериментальна робота в ЗО»;
 • «Педагогіка вищої школи»;
 • «Організація навчального процесу в закладах освіти»;
 • «Педагогіка вищої школи та андрагогічні засади післядипломної освіти».

Напрями наукової діяльності: управління навчальною діяльністю; управління впровадженням інноваційних технологій в освітній процес закладу освіти.

Основні наукові та навчально-методичні публікації:

 • Хлєбнікова Т. М. Ділова гра як метод активного навчання педагога : навч.-метод. посіб. для виклад., слухачів ІПО, директорів шкіл, керівників РУО / Т. М. Хлєбнікова. — Харків : Основа, 2003. — 80 с. (Б-ка журн. «Управління школою»; Вип. 7).
 • Хлєбнікова Т. М. Сучасні дидактичні технології : навч.-метод. посіб. для виклад., слухачів ІПО / Т. М. Хлєбнікова. — Харків, 2006. — 193 с.
 • Хлєбнікова Т. М. Актуальні питання дидактики : навч.-метод. посіб. для виклад., слухачів ІПО / Т. М. Хлєбнікова. — Харків, 2007. — 252 с.
 • Хлєбнікова Т. М. Управління навчальною діяльністю : навч.-метод. посіб. для виклад., слухачів ІПО / Т. М. Хлєбнікова. — Харків : Основа, 2013. — 224 с.
 • Хлєбнікова Т. М. Освітні технології (в схемах та таблицях) : навч.-метод. посіб. для студ. зі спеціальності 073 «Менеджмент» / Т. М. Хлєбнікова. — Харків, 2016. — 100 с.
 • Хлєбнікова Т. М. Педагогіка вищої школи : навч.-метод. рекомендації до семінарсько-практичних занять зі спеціальності 073 «Менеджмент» / Т. М. Хлєбнікова. — Харків, 2017. — 80 с.
 • Хлєбнікова Т. М. Управління навчальною діяльністю : навч.-метод. рекомендації до семінарсько-практичних занять зі спеціальності 073 «Менеджмент» / Т. М. Хлєбнікова. — Харків, 2018. — 100 с.

Сектор психології

 Сектор психології

 

Бровченко Анастасія Камілівна

Бровченко Анастасія Камілівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри. Має 50 публікацій, в тому числі 36 після захисту дисертації: із них 36 – наукових (9 опубліковано в наукових фахових виданнях), 5 – навчально-методичних.

Основні навчальні курси:

 • «Психокорекція»;
 • «Психологія управління».

Напрям наукової діяльності: психологічні засади моральності, основи саморегуляції, психологічні засади управління та впливу.

Основні наукові та навчально-методичні публікації:

 • Бровченко А. К. Психогігієна: Навч. посіб. для слухачів ІПО зі спеціальності «Психологія» / А. К. Бровченко. — Харків : ХНПУ, 2011. — 124 с.
 • Бровченко А. К. Психогігієна: Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи / А. К. Бровченко. — Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2012. — 50 с.
 • Бровченко А. К. Основи психокорекції: Метод. рекомендації щодо виконання самостійної роботи / А. К. Бровченко. — Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2013. — 50 с.
 • Бровченко А. К. Психологія впливу: Метод. рекомендації щодо виконання самостійної роботи / А. К. Бровченко. — Харків : ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2013. — 50 с.
 • Бровченко А. К. Підготовка наукових досліджень зі спеціальності 7.03010201 «Психологія». — Харків : [б. в.], 2017. — 48 с.

 

Тадіян Сергій Володимирович

Тадіян Сергій Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри.  Має 46 публікацій. Із них 29 наукових; 1 навчально-методичний посібник, 17 статей, із яких 14 – у фахових виданнях.

 

Основні навчальні курси:

 • «Анатомія нервової системи та психофізіологія»;
 • «Експериментальна психологія та методологія досліджень»;
 • «Педагогічна психологія»;
 • «Математичні методи в психології»;
 • «Психологія спорту».

Напрями наукової діяльності: психологія особистості, психологія навчальної діяльності дорослих, психосемантика.

Основні наукові та навчально-методичні публікації:

 • Тадіян С. В. Проблема формування професійної ідентичності в умовах післядипломної освіти психолога / С. В. Тадіян // Інноваційна культура навчального закладу: матеріали наук.-практ. конф. — Харків, 2008. — С. 59—70.
 • Тадіян С. В. Дослідження ідентифікації соціальних працівників: інноваційна основа вдосконалення їх підготовки / С. В. Тадіян // Інноваційна культура навчального закладу : матеріали наук.-практ. конф. — Харків, 2008. — С. 59—69.
 • Тадіян С. В. Методичні рекомендації до написання й захисту курсових і дипломних робіт для слухачів ІПО ХНПУ імені Г. С. Сковороди за спеціальністю 7.040101 «Психологія». — Харків, 2009. — С. 59—69.
 • Тадіян С. В. Як написати та захистити курсову і дипломну роботи з психології : Навч.-метод. посіб. для слухачів ІПО зі спеціальності «Психологія» / С. В. Тадіян. — Харків, 2009. — 79 с.
 • Тадіян С. В. Розробка методики діагностики механізмів самооцінювання особистості в шкільному віці / С. В. Тадіян // Практична психологія і соціальна робота. — 2012. — № 3. — С. 40—50.

 

Фальова Олена Євгенівна

Фальова Олена Євгенівна – доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри. Має понад 100 публікацій, із них: 84 – наукові (71 – статті, у тому числі 40  у фахових виданнях, 12 — у наукометричних, 13 – тези доповідей); 14 – навчально-методичні (7 – навчально-методичні посібники (із них 1 – МінВНЗ), 1 — підручник, 1 — монографія, 5 – методичні рекомендації).

Основні навчальні курси:

 • «Клінічна психологія»;
 • «Психотерапія»;
 • «Психологія сім’ї»;
 • «Психологія девіантної поведінки»;
 • «Соціально-психологічний тренінг»;
 • «Психологія праці»;
 • «Інженерна психологія»;
 • «Психологія менеджменту та управління конфліктами».

Напрями наукової діяльності: психологія самореалізації жінки в умовах порушення сімейного функціонування; психологічні особливості особистісного розвитку студентів у навчальному процесі закладу вищої освіти.

Основні наукові та навчально-методичні публікації:

 • Фальова О. Є. Особистість та пізнавальні процеси студентів у ВНЗ: розвиток, діагностика, корекція: Навч. посіб. для ВНЗ / О. Є. Фальова, Є. В. Заїка. — Краматорськ, 2005. — 416 с. (із грифом МОНУ).
 • Фальова О. Є. Основи особистісної та професійної самореалізації / О. Є. Фальова // Навч.-метод. посіб. для студентів та слухачів ІПО зі спеціальності «Психологія». — Харків, 2007. — 119 с.
 • Фальова О. Є. Система соціально-психологічних тренінгів : Навч.-практ. посіб. для студентів та слухачів ІПО / О. Є. Фальова. — Харків, 2007. — 122 с.
 • Фальова О. Є. Психологія самореалізації жінки в умовах порушення сімейного функціонування: психодіагностика і психологічна корекція: монографія / О. Є. Фальова. — Київ : LAT&K, 2016. — 324 с.
 • Falyova O. Peculiarities of interconnection of orientations to sex and actualpsychoemotional state of women and men from crisis families / Falyova, M. Markova // European humanities studies : State and Society. — Slupsk, Poland, 2016. — №2. — P. 110—121
 • Научитель О. Д. Організація психологічної служби: методологічні та психолого-педагогічні аспекти: підручник / О. Д. Научитель, Ю. І. Гулий, О. Є. Фальова. — Харків : Основа, 2016. — Ч. 1. — 128 с. Ч. 2. — 144 с.
 • Фальова О. Є. Чинники прогнозу сімейної кризи / О. Є. Пальова // Психологічний часопис : зб. наук. праць /За ред. С. Д. Максименка. — № 2 (4). — Вип.  — Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2016. — С. 222—236.
 • Фальова О. Є. Структура сімейної взаємодії / О. Є. Фальова // Медична психологія: науковий журнал. — — Т. 13. — № 2 (50). — С. 15—18.

Хижняк Марина В’ячеславівна

Хижняк Марина В’ячеславівна – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри. Має 60 публікацій, в тому числі 50 після захисту дисертації: із них 30  наукових (11 опубліковано в провідних наукових і фахових виданнях), 10 навчально-методичних.

Основні навчальні курси:

 • «Вікова психологія з основами геронтопсихології»;
 • «Соціальна психологія»;
 • «Психологія особистості»;
 • «Психологія менеджменту та психологія конфлікту».

Напрями наукової діяльності: психологічні особливості розвитку та самореалізації дорослої особистості в сучасному суспільстві.

Основні наукові та навчально-методичні публікації:

 • Хижняк М. В. Мотивація в менеджменті: Навч. посіб. 2-е вид. / М. В. Хижняк.— Харків : ХНПУ, 2010. — 200 с.
 • Хижняк М. В. Теорії особистості в зарубіжній психології: Навч. посіб. / М. В. Хижняк. — Харків : ХНПУ, 2012. — 148 с.
 • Хижняк М. В. Психологічні особливості ставлення до здоров’я в різних вікових групах / М. В. Хижняк // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування людини: культурно-історичний підхід» (18–19 жовтня 2013 року). — Харків : ХНПУ, 2013. — С. 183—185.
 • Хижняк М. В. Психологія груп: Навч. посіб. 2-е вид., доп. / М. В. Хижняк. — Харків : ХНПУ, 2014. — 172 с.
 • Хижняк М. В. Психологічні особливості ставлення до здоров’я в різних вікових групах / М. В. Хижняк // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування людини: культурно-історичний підхід» (18–19 жовтня 2013 року). — Харків : ХНПУ, 2013. — С. 183—185.
 • Хижняк М. В. Саноцентриська спрямованість особистості на різних етапах онтогенезу / М. В. Хижняк // Ресурсне забезпечення якості освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції; [За заг.ред. проф.. Р. І. Черновол-Ткаченко, доц. О. І. Мармази]. – Харків: ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014. — С. 428—440.
 • Хижняк М.В. Розвиток комунікативної компетентності в онтогенезі /М.В.Хижняк // Управлінські та психологічні аспекти професійної підготовки фахівців в умовах інноваційного розвитку освіти: матер. Всеукр. наук.-практ. конф.; [за заг. ред. проф. Р. І. Черновол-Ткаченко, проф. О. І. Мармази, доц. О. Є. Гречаник]. — Харків : ТОВ «Планета-Прінт», 2016. — С. 230—238.
 • Хижняк М.В. Розвиток емоційної зрілості у підлітковому віці / М. В. Хижняк // Освіта крізь усе життя: теоретико-методичні пріоритети розвитку: матер. Всеукр. наук.-практ. конф.; [за заг. ред. проф. Р. І. Черновол-Ткаченко, проф. О. І. Мармази, доц. О. Є. Гречаник]. Ч. 1. — Харків : ТОВ «Планета-Прінт», 2017. — С. 105—112.
 • Хижняк М. В.  Наслідки дитячої розпещеності у дорослому віці / М. В. Хижняк //Інноваційний розвиток національної освіти: стратегія, тактика, виміри змін: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. ; [за заг. ред. проф. Р. І. Черновол-Ткаченко, проф. О. І. Мармази, доц. О. Є. Гречаник]. Ч. 1. — Харків : ТОВ «Планета-Прінт», 2018. — С. 274—279.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*