Вимоги до наукової статті

Вимоги до оформлення статті:

 • українська мова;
 • назва статті, автор, анотація та ключові слова – українською й англійською мовами;
 • обсяг статті має становити 5-10 (здобувачі освіти магістерського рівня – 5-6) сторінок формату А-4;
 • відстань між рядками 1,5 інтервалу комп’ютерного стандарту;
 • шрифт Times New Romen;
 • кегель 14;
 • береги:
  • верхнє – 20 мм;
  • ліворуч – 20 мм;
  • нижнє – 20 мм;
  • праворуч – 20 мм;
 • у лівому верхньому куті – УДК;
 • у наступному рядку посередині першої сторінки – заголовок статті великими літерами жирно; нижче – у правому куті – прізвище й ініціали автора жирно, під ним так само слова: “Науковий керівник: П.І.Б.”;
 • наступний рядок з абзацу – анотація українською мовою курсивом, у якій слід відобразити основну сутність розкритої проблеми (2–3 речення) та ключові слова (6–8);
 • текст статті, яка має таку структуру: постановка проблеми; аналіз останніх досліджень і публікацій; мета статті; виклад основного матеріалу; висновки та перспективи подальшого дослідження. Ці назви структурних частин статті слід виділяти жирним;
 • після тексту статті подають список використаних джерел в алфавітному порядку (до 5 джерел) відповідно до ДСТУ 8302:2015;
 • після списку використаних джерел подають посередині рядку назву статті англійською мовою великими літерами жирно, нижче – у правому куті – прізвище й ініціали автора англійською мовою жирно, нижче – П.І.Б. наукового керівника; з нового рядка з абзацу – анотацію та ключові слова англійською мовою;
 • на наступному аркуші (окремо) необхідно зазначити відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, домашня адреса, телефон.

Використання знаків і символів 

Тире
Тире в списку використаних джерел

(Ctrl+Alt+ «—»)

Апостроф
Маркери
 •  (коло)
Для нерозривних пробілів між ініціаламиCtrl+Shift+пробіл

 Стаття має бути ретельно перевірена й повністю відредагована.

Статтю необхідно надіслати до 16 квітня 2021 року на адресу: ipо1975@ukr.net.

Студенти ІПКППМО мають надіслати свої статті на перевірку науковим керівникам.

 

Зразок оформлення статті

Вимоги до оформлення списку використаних джерел 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*