Теми наукових досліджень, курсових і дипломних робіт

Орієнтовна тематика наукових досліджень, курсових і дипломних робіт зі спеціальностей 073 «Менеджмент»

 1. Використання здобутків світового менеджменту в управлінні навчальним закладом.
 2. Процесуальний підхід до управління навчальним закладом.
 3. Удосконалення (модернізація, оптимізація) функцій управління.
 4. Системний підхід до управління навчальним закладом.
 5. Ситуаційний підхід до управління навчальним закладом.
 6. Шляхи та засоби вдосконалення управління навчальним закладом.
 7. Формування (умови, шляхи та засоби) позитивного іміджу навчального закладу.
 8. Формування (умови, шляхи та засоби) позитивного іміджу сучасного керівника (педагога).
 9. Розвиток управлінського потенціалу керівника навчального закладу.
 10. Формування готовності майбутнього керівника до управління навчальним закладом.
 11. Формування культури управління навчальним закладом.
 12. Система управління розвитком навчального закладу.
 13. Концептуальні засади розвитку навчального закладу.
 14. Програмно-цільовий підхід до управління стратегічним розвитком навчального закладу (окремими системами).
 15. Комплексно-цільова програма як засіб реалізації стратегії розвитку навчального закладу (певної системи).
 16. Розроблення та реалізація програми розвитку навчального закладу.
 17. Проектування систем внутрішньошкільного управління.
 18. Аналіз як основа стратегічного розвитку навчального закладу.
 19. Моніторинг стратегічного розвитку навчального закладу.
 20. Ресурсне забезпечення програм розвитку навчального закладу.
 21. Формування готовності керівника до стратегічного управління.
 22. Управління інноваційними процесами в навчальному закладі.
 23. Формування (умови, засоби, підходи, модель) готовності педагогічного колективу до інноваційної діяльності.
 24. Умови ефективності інноваційної діяльності навчального закладу.
 25. Аналіз (експертиза) інноваційних процесів у навчальному закладі.
 26. Проектування інноваційної діяльності в навчальному закладі.
 27. Формування інноваційного середовища в навчальному закладі.
 28. Розвиток інноваційної компетентності (культури) керівника (педагога).
 29. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом (оптимізаційний, рефлексивний, діалогічний, цільовий та ін.).
 30. Сучасні інноваційні технології управління (тайм-менеджмент, паблік рілейшенз, коучинг та ін.).
 31. Формування (умови, засоби, підходи, модель) готовності керівника до діяльності у творчому середовищі.
 32. Удосконалення роботи з нормативними документами у сфері освіти.
 33. Робота керівника навчального закладу із законодавчими та нормативними актами системи управління охорони праці.
 34. Робота керівника навчального закладу із законодавчими та нормативними актами системи цивільного захисту.
 35. Використання установчих документів навчального закладу.
 36. Система роботи навчального закладу з державної реєстрації та державного регулювання діяльності.
 37. Система правової діяльності з купівлі, продажу, передавання, здачі в оренду майна навчального закладу.
 38. Система роботи керівника школи з урядовими та нормативними документами.
 39. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища навчального закладу як основа планування діяльності.
 40. Управлінська культура керівника навчального закладу.
 41. Побудова моделі навчального закладу (школи-родини, школи здоров’я, громадсько-активної школи тощо).
 42. Оцінювання в управлінській діяльності.
 43. Маркетингова діяльність керівника навчального закладу.
 44. Інформатизація навчального закладу як управлінська проблема.
 45. Культура прийняття управлінських рішень.
 46. Організація комунікацій у навчальному закладі.
 47. Формування організаційної структури навчального закладу.
 48. Критерії ефективності діяльності навчального закладу.
 49. Організація діяльності керівника структурного підрозділу навчального закладу.
 50. Організація діяльності тимчасових структур у навчальному закладі.
 51. Організація діяльності дорадчих органів навчального закладу.
 52. Аналіз ефективності управління навчальним закладом.
 53. Наукові основи управління навчальним закладом.
 54. Розвиток управлінського потенціалу керівника в умовах реформування освіти.
 55. Удосконалення аналітичної діяльності керівника навчального закладу.
 56. Оптимізація планово-прогностичної діяльності керівника навчального закладу.
 57. Модернізація організаційної діяльності керівника навчального закладу.
 58. Шляхи та засоби раціоналізації управлінської діяльності.
 59. Моделювання в системі методів управління.
 60. Шляхи підвищення якості управління навчальним закладом.
 61. Інноваційні технології в управлінні навчальним закладом.
 62. Методи управління сучасними навчально-виховними закладами.
 63. Модернізація структури управління навчальним закладом.
 64. Демократизація управління навчальним закладом.
 65. Тенденції розвитку управління навчальним закладом.
 66. Культурно-освітній простір розвитку закладу освіти.
 67. Методологічні основи обґрунтування проекту розвитку навчального закладу.
 68. Методологічні основи внутрішньошкільного менеджменту.
 69. Технологія програмно-цільового управління в закладах освіти.
 70. Менеджмент в управлінні школою.
 71. Проектування систем управлінської діяльності.
 72. Управління розвитком навчального закладу.
 73. Формування стратегій розвитку навчального закладу.
 74. Аналіз як основа розроблення стратегій розвитку навчального закладу.
 75. Стратегічне планування як основа розвитку навчального закладу.
 76. Система оцінки та контроль виконання стратегічного плану.
 77. Управління інноваційними процесами в навчальному закладі.
 78. Формування готовності педагогів до інноваційної діяльності.
 79. Формування інноваційної компетентності (культури) педагогів.
 80. Управлінські інновації в контексті модернізації освіти.
 81. Моніторинг інноваційних процесів у навчальному закладі.
 82. Упровадження інновацій у роботу навчального закладу.
 83. Система мотивації персоналу до впровадження інновацій.
 84. Контроль за інноваційною діяльністю в навчальному закладі.
 85. Умови ефективності впровадження інновацій.
 86. Управління дисциплінарними відносинами в навчальному закладі.
 87. Удосконалення технології ухвалення управлінських рішень.
 88. Удосконалення етики управлінської праці керівника навчального закладу.
 89. Управління статутною діяльністю в навчальному закладі.
 90. Організаційно-педагогічна діяльність керівника навчального закладу.
 91. Моделювання як засіб удосконалення процесу підготовки й ухвалення рішень.
 92. Організація взаємодії з органами громадського самоврядування в навчальному закладі.
 93. Оновлення професіограми керівника як менеджера сучасної освіти.
 94. Прогностичні аспекти прийняття управлінських рішень в освіті.
 95. Когнітивні механізми прийняття рішень керівником навчального закладу.
 96. Розвиток управлінської майстерності як складової професіограми керівника навчального закладу.
 97. Менталітет сучасного керівника навчального закладу: складові та шляхи становлення.
 98. Формування системного управлінського мислення керівників шкіл.
 99. Організаційно-педагогічна діяльність керівника навчального закладу в умовах упровадження особистісно орієнтованого навчання.
 100. Діагностико-технологічний підхід в управлінні навчально-виховним процесом.
 101. Управління впровадженням інноваційних технологій у навчально-виховний процес закладу освіти.
 102. Управління навчальним процесом в умовах упровадження семестрово-залікової системи навчання.
 103. Управління розвитком педагогічної майстерності вчителя.
 104. Управління діяльністю педагогічного колективу щодо формування системи якості знань.
 105. Управління якістю навчання студентів засобами тестових програм в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
 106. Організація дистанційного навчання в системі післядипломної освіти.
 107. Управління діяльністю педагогічного колективу дошкільного навчального закладу щодо підготовки дитини до школи.
 108. Моніторинг якості освіти.
 109. Організація роботи школи з розвитку педагогічної творчості педагогів та учнів.
 110. Контроль за якістю навчально-виховного процесу.
 111. Вплив методичної роботи на підвищення результативності навчально-виховного процесу.
 112. Вплив методичної роботи на розвиток професійної компетентності педагога.
 113. Управління розвитком творчої діяльності педагогічного колективу.
 114. Контроль за якістю роботи вчителя.
 115. Методична робота в сучасному навчальному закладі.
 116. Управління розвитком адаптивної школи.
 117. Особистісно орієнтований підхід в управлінні закладами освіти.
 118. Організація навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи навчання.
 119. Організація співпраці педагогів, учнів, батьків в умовах упровадження освітніх технологій у навчально-виховний процес закладу освіти.
 120. Управління впровадженням профільного навчання в систему роботи загальноосвітнього навчального закладу.
 121. Організація діяльності педагогічного колективу в умовах упровадження здоров’язберігальних технологій у навчально-виховний процес закладу освіти.
 122. Організація роботи школи в умовах диференційованого навчання.
 123. Управління освітнім процесом в адаптивній школі.
 124. Гендерні аспекти в управлінні навчальним закладом.
 125. Організація науково-дослідницької діяльності педагогів.
 126. Організація науково-дослідницької роботи з учнями.
 127. Управління якістю навчання.
 128. Моніторинг якості знань учнів як управлінська проблема.
 129. Організація навчання студентів на основі телекомунікаційних технологій.
 130. Організація самоосвітньої діяльності педагогів.
 131. Формування творчої компетентності педагога.
 132. Управління процесом саморозвитку педагога.
 133. Управління процесом самоосвіти педагогічних працівників.
 134. Управління розвитком професійної компетентності педагога.
 135. Управління професійно-особистісним розвитком педагогів.
 136. Технологія педагогічного експерименту в закладах освіти.
 137. Упровадження педагогічної підтримки школярів у навчально-виховний процес.
 138. Управління системою роботи навчального закладу з громадянського виховання.
 139. Моделювання виховної системи освітньої установи.
 140. Моніторинг виховної діяльності загальноосвітнього навчального закладу як управлінська проблема.
 141. Управління якістю роботи класних керівників (кураторів, наставників, вихователів).
 142. Управління розвитком педагогічної майстерності вихователя.
 143. Система роботи школи з батьками дітей, схильних до девіантної поведінки.
 144. Система роботи школи з учнями, схильними до правопорушень.
 145. Управління системою превентивного виховання в загальноосвітньому навчальному закладі.
 146. Система роботи навчального закладу з обдарованими дітьми.
 147. Особливості роботи з обдарованими дітьми в гімназіях (ліцеях, колегіумах).
 148. Управління системою роботи з батьками обдарованих дітей у загальноосвітньому навчальному закладі.
 149. Особливості організації науково-методичної роботи в ліцеї (гімназії, колегіумі, спеціалізованій школі).
 150. Управління системою виховної роботи в медичному коледжі щодо формування здорового способу життя.
 151. Експертиза освітнього середовища.
 152. Управління розвитком освітнього середовища ЗНЗ.
 153. Управління розвитком виховної системи навчального закладу.
 154. Управління діяльністю педагогічного колективу з удосконалення виховної системи школи.
 155. Особливості управління навчально-виховним процесом у спеціалізованій школі.
 156. Особливості організації управління у вечірніх школах.
 157. Організація науково-дослідницької роботи в гімназії (ліцеї, колегіумі).
 158. Упровадження системи національного виховання в практику роботи ЗНЗ (ДНЗ).
 159. Управління системою фізичного (екологічного, валеологічного) виховання в навчальному закладі.
 160. Управління системою цивільного захисту в загальноосвітньому навчальному закладі.
 161. Акмеологічний підхід до управління навчальним закладом.
 162. Використання акмеологічних технологій в управлінні розвитком педагогічної майстерності вчителів.
 163. Управління процесом формування акмеологічної позиції вчителя.
 164. Розвиток акмеологічної культури педагога як управлінська проблема.
 165. Управління розвитком професіоналізму педагогів.
 166. Управління особистісно-професійним розвитком педагогів дошкільного навчального закладу.
 167. Створення умов для самореалізації педагогів у професійній діяльності як управлінська проблема.
 168. Розвиток готовності педагогів до самовдосконалення як управлінська проблема.
 169. Формування (розвиток) психолого-педагогічної компетентності класного керівника як управлінська проблема.
 170. Стратегічне планування діяльності дошкільного навчального закладу.
 171. Управління якістю роботи сучасного дошкільного навчального закладу.
 172. Управління розвитком педагогічної культури класних керівників.
 173. Управління розвитком інформаційної компетентності учасників навчально-виховного процесу.
 174. Управління розвитком інформаційної культури педагогів.
 175. Упровадження системи інформаційного забезпечення управління навчальним закладом.
 176. Інформаційне забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів навчального закладу.
 177. Управління розвитком педагогічної творчості педагогів дошкільного навчального закладу.
 178. Рефлексивний підхід до управління виховною діяльністю в навчальному закладі.
 179. Удосконалення педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу як управлінська проблема.
 180. Система підготовки до управління навчальним закладом.
 181. Діагностика рівня навчально-виховної роботи в закладах освіти.
 182. Критерії оцінки прийняття управлінських рішень з питань фінансово-економічної діяльності.
 183. Технології визначення кошторису діяльності навчального закладу.
 184. Маркетинг в освітній діяльності.
 185. Удосконалення управління фінансово-економічною діяльністю в навчальних закладах.
 186. Система розвитку творчої ініціативи та трудової активності працівників навчальних закладів.
 187. Система мотивації персоналу.
 188. Удосконалення структури персоналу в навчальному закладі.
 189. Організація самоосвітньої діяльності педагогічного колективу.
 190. Ідентифікація та документування робіт.
 191. Управління змістом робіт у навчальному закладі.
 192. Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управління навчальним закладом.
 193. Управління інформаційними зв’язками в навчальному закладі.
 194. Управління зв’язками з громадськістю.
 195. Психологічні аспекти управління трудовим колективом.
 196. Управління конфліктами в педагогічному колективі.
 197. Вплив стилю керівництва на соціально-психологічний клімат педагогічного колективу.
 198. Стиль взаємодії керівника та підлеглих у закладах освіти як управлінська проблема.
 199. Урахування особистісного фактору в роботі керівника закладу освіти.
 200. Управління розвитком психологічних якостей керівника навчального закладу.
 201. Теорії лідерства та стилі управління закладом освіти.
 202. Авторитет керівника навчального закладу та його вплив на педагогічний колектив.
 203. Саморозвиток особистості керівника закладу освіти та його механізми.
 204. Стреси та керування емоційними станами в роботі керівника навчального закладу.
 205. Конфлікт взаємин керівників, педагогів і учнів школи.
 206. Типові конфлікти в системі «адміністрація – учитель» і шляхи їх розв’язання.
 207. Формування психологічного клімату в шкільному колективі.
 208. Психологічний аналіз ефективності основних стилів керівництва.
 209. Соціально-психологічний портрет лідера вчительського колективу.
 210. Мотивація педагогічної творчості.
 211. Управління соціальною та екологічною безпекою діяльності.
 212. Система забезпечення фахової діяльності персоналу навчального закладу.
 213. Система управління охороною праці.
 214. Управління системою захисту персоналу й об’єкту господарювання від вірогідного пошкодження.
 215. Організація роботи адміністрації школи з проектування навчального плану.
 216. Технологія діагностики якості освіти.
 217. Сучасні технології планування роботи навчального закладу.

Орієнтовна тематика наукових досліджень, курсових і дипломних робіт зі спеціальності 053 «Психологія»

 1. Взаємозв’язок креативності та соціально-психологічної адаптації учнів раннього підліткового віку
 2. Взаємозв’язок мотиваційних та когнітивних аспектів в навчанні підлітків
 3. Взаємозв’язок особливостей самосвідомості та задоволеністю професією
 4. Взаємозв’язок самооцінки батьків та дитини з особливостями дитячо-батьківських відносин
 5. Взаємозв’язок самооцінки та навчальної мотивації молодших школярів
 6. Взаємозв’язок самосвідомості та креативності у старшокласників
 7. Взаємозв’язок соціальної мотивації та Я-концепції в підлітковому віці
 8. Взаємозв’язок ставлення до здоров’я і професійної самореалізації дорослих
 9. Взаємозв’язок стилю дитячо-батьківських відносин та міжособистісних відносин дітей
 10. Вікова динаміка мотивації занять карате
 11. Гендерний аспект професійного самовизначення старшокласників
 12. Гендерні відмінності мотиваційно-ціннісної сфери особистості.
 13. Динаміка професійного самовизначення студентів історичного факультету
 14. Динаміка організаторських здібностей майбутніх командирів підрозділів внутрішніх військ у процесі професійної підготовки
 15. Динаміка уявлень про материнство у жінок під час вагітності
 16. Засоби розв’язання конфліктів дітьми молодшого дошкільного віку
 17. Індивідуально-психологічні особливості акторів різних театральних шкіл
 18. Індивідуально-психологічні особливості марновірств особистості.
 19. Індивідуально-психологічні особливості осіб з комп’ютерною та релігійною залежністю
 20. Індивідуально-психологічні особливості підлітків із схильністю до девіантної поведінки
 21. Індивідуально-психологічні особливості студента-психолога
 22. Індивідуально-психологічні особливості учнів-акторів
 23. Інтелектуальні чинники когнітивних викривлень у дорослих
 24. Казкотерапія як засіб корекції емоційно-психологічних проблем дошкільників
 25. Мнемотехнічні прийоми у довільній пам’яті молодших школярів
 26. Образ вчителя в свідомості учнів різного віку та вчителів
 27. Образ себе у старших дошкільників з різним рівнем інтелекту
 28. Особистісна зрілість як чинник навчальної мотивації студентів ВНЗ
 29. Особистісні особливості інтернет-залежних підлітків
 30. Особистісні особливості молодших школярів, що навчаються за дистанційною формою
 31. Особистісні особливості підлітків з різною сиблінговою позицією
 32. Особистісні особливості правопорушників, що здатні до вбивства
 33. Особистісні особливості тенісистів з різним рівнем спортивної підготовки
 34. Особливості адаптації до школи першокласників з різними індивідуально-психологічними особливостями
 35. Особливості динаміки професійної та гендерної ідентичності студентів коледжу
 36. Особливості емоційної сфери старших дошкільників
 37. Особливості когнітивної стратегії студентів в навчально-пізнавальній діяльності
 38. Особливості кольорового сприйняття жінок – читачок жіночих журналів
 39. Особливості мислительної готовності 6-тирічної дитини до школи
 40. Особливості мотиваційної сфери підлітків
 41. Особливості мотивації держслужбовців
 42. Особливості моторики та психоемоційної сфери дітей раннього віку
 43. Особливості навчальної мотивації та самооцінки старшокласників і студентів
 44. Особливості особистісного самовизначення та самоактуалізації в період дорослості
 45. Особливості особистості схильних до комп’ютерної залежності
 46. Особливості психологічного часу у пацієнтів центру реабілітації для хімічнозалежних людей
 47. Особливості психологічної корекції порушень вищих психічних функцій дітей молодшого шкільного віку в залежності від типу мінімальної мозкової дисфункції
 48. Особливості самоактуалізації працівників медичного центру
 49. Особливості самосвідомості дітей молодшого шкільного віку з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності
 50. Особливості самосвідомості людей, що беруть участь у військово-реконструкторських іграх
 51. Особливості самосвідомості молодших школярів, що навчаються за дистанційною формою
 52. Особливості самосвідомості та соціально-психологічної сфери старшокласників
 53. Особливості сімейних стосунків жінок із неповних батьківських родин
 54. Особливості соціально-психологічної адаптації першокласників
 55. Особливості спілкування підлітків.
 56. Особливості сприймання мульперсонажів дітьми старшого дошкільного віку
 57. Особливості ставлення до себе старшокласників, що виховувалися в повних та неповних сім’ях
 58. Особливості становлення професійної самосвідомості курсантів військового університету
 59. Особливості уваги успішних та неуспішних учнів
 60. Особливості уяви та емоційної сфери молодших школярів
 61. Особливості уявлень про шлюбного партнера як чинник стійкості шлюбу
 62. Особливості шкільної адаптації першокласників в класах з різним способом комплектування («дитсадок-початкова школа»; «початкова школа – середня школа»)
 63. Професійна ідентифікація при обранні психологічної професії
 64. Професійна ідентичність студентів торговельно-економічного профілю
 65. Професійна ідентичність студентів-юристів
 66. Професійна мотивація студентів педагогічного ВНЗ
 67. Професійна та особистісна ідентичність юристів
 68. Професійно-психологічні умови ефективних продажів
 69. Психологічні особливості адаптації п’ятикласників до нових умов навчання
 70. Психологічна готовність студентів психологів випускних курсів до професійної діяльності
 71. Психологічна підготовка жінки до пологів
 72. Психологічне одиноцтво: індивідуально-психологічний аспект
 73. Психологічні аспекти професійної самосвідомості приватного підприємця
 74. Психологічні засоби розвитку творчих здібностей дошкільників і першокласників
 75. Психологічні основи розвитку мислення дітей у віці 8-10 років
 76. Психологічні особливості взаємодії «няня-дитина»
 77. Психологічні особливості девіантної поведінки військовослужбовців першого року служби
 78. Психологічні особливості естетичних здібностей молодших школярів
 79. Психологічні особливості комунікації учасників дорожнього руху
 80. Психологічні особливості особистості спортсмена-тайбоксера
 81. Психологічні особливості поведінки молодших школярів у конфлікті
 82. Психологічні особливості розвитку образу Я дівчаток та хлопчиків шестирічного віку
 83. Психологічні особливості соціального та емоційного інтелекту успішних менеджерів
 84. Психологічні особливості спілкування молодших школярів
 85. Психологічні особливості ставлення до здоров’я в різних вікових групах
 86. Психологічні особливості успішного торгового працівника
 87. Психологічні чинники емоційного вигоряння вчителя
 88. Психосемантика політичного вибору та індивідуально-психологічні особливості особистості
 89. Психосемантика професійної діяльності директорів та менеджерів торгових підприємств
 90. Психосемантика уявлень дітей про сучасних героїв мільтиплікації
 91. Психосемантика уявлень дорослих про щастя
 92. Самовизначення жінок з різними типами гендерної ідентичності
 93. Самооцінка і самосвідомість у дітей та піцдлітків, що позбавлені батьківської опіки
 94. Сенсожиттєва криза та особливості її переживання у дорослих
 95. Синдром емоційного вигорання у медичних працівників
 96. Сприйняття іміджу політичних партій
 97. Сприйняття та ставлення до реклами користувачів Інтернет
 98. Уявлення про себе у дошкільників з різним соціометричним статусом
 99. Уявлення про щастя в юнацькому віці
 100. Уявлення про щастя, його переживання та самооцінка у людей з надмірною вагою
 101. Уявлення старшокласників про майбутню професійну і особистісну самореалізацію
 102. Фактори самооцінки особистості старших дошкільників
 103. Формування комунікативної компетентності підлітків.
 104. Формування навичок конструктивної поведінки дошкільників
 105. Ціннісні орієнтації сучасних підлітків
 106. Ціннісні орієнтації та самосвідомість як чинники вибору майбутньої професії

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*